Miljön på förskolor

I förskolan kan man tala både om den fysiska miljön och den psykiska miljön. Det är av stor betydelse att man utvecklar den pedagogiska miljön med avseende på förskolans läroplan. Miljön ska utmana och väcka barnets intresse för pedagogisk lek som leder till ett lärande. Detta gäller både i vuxnas och i andra barns närvaro. En god psykisk miljö för både barn och personal är en grundläggande förutsättning för allt lärande. Om den psykiska miljön påverkar personalen negativt kommer detta att smitta av sig på barnen. I en lärandeprocess är det viktigt att barnet känner sig tryggt,

Den fysiska miljön i förskolan.

personalens och barnens miljö ska förbättras både i miljötänk samt pedagogisk utformning. Lokalerna är viktiga i förskolan. Detta är en miljö som barnet tillbringar en stor del av sin vakna tid i. Lugnande färger och stort ljusinsläpp är att föredra. Öppna ytor är bra både för trivseln och för städningen. Mycket av materialet i förskolan idag är gjort i plast. Detta ses som en miljöbov som bör bytas ut till förmån för material som exempelvis trä. I valet av material bör man även titta på den pedagogiska aspekten. Materialet ska intressera barnet till ett lärande. Det ska var placerat i barnens nivå så att de lätt kan komma åt det.

Den psykiska miljön i förskolan

För att en lärandeprocess ska kunna utvecklas är den psykiska miljön viktig. Ett barn som inte känner sig trygg och sedd har svårt att ta till sig ny kunskap. Man bör därför sträva efter att varje barn ska bli sedd utefter sin förmåga. Personalen är av stor betydelse och deras förhållningsätt till både barn och övrig personal speglar sig ofta i barnets välmående. För många barn är rutiner i det vardagliga viktigt. Det känns tryggt när man vet vad som kommer att hända. Sammanfattningsvis kan man se att både den fysiska och psykiska miljön är av yttersta vikt för barns utveckling.