Waldorfpedagogiken

Rudolf Steiner är grundaren av antroposofin, antroposofisk medicin, biodynamisk odling och waldorfpedagogiken. Han var bland annat var en österrikisk filosof, litteraturvetare och pedagog, verksam framförallt i Wien, Österrike.

 

Grunden till waldorfpedagogiken
Grunden till waldorfpedagogiken utgår från Rudolf Steiners idéer kring hur man kan forma en pedagogik, som lägger lika stor vikt på den tankemässiga, den känslomässiga och den viljemässiga utvecklingen hos barn. Pedagogiken ska svara mot utvecklingen under varje ålder hos barn och deras inre utveckling.

Rudolf Steiners pedagogik grundas på dennes antroposofiska bild och syn på människan. Steinerpedagogiken, mer känd som waldorfpedagogiken, tillämpas Waldorfförskolor, Waldorfskolor, Waldorffritidshem och läkepedagogiska hem för elever med funktionsnedsättning.

 

Waldorfförskolan
I förskolan arbetar man för att bygga upp barnets förmåga att känna trygghet och förtroende till sig själv, till andra och till världen i sin helhet. Man utgår ifrån den förundran som baseras på barnets förundran och naturliga tilltro till världen.

I förskolan får barnen hålla på med olika hushållssysslor, som att laga mat, diska och städa blandat med berättelser, fri lek och rörelselekar. Genom det att barn lär sig genom efterhärmning drar man nytta av det. Barn gör som vi gör, inte som vi säger.

De leksaker man finner i en Waldorfförskola används för att stimulera och supporta barnets fantasi. Leksakerna är av naturmaterial och ofta enkelt utformade. Kontakt med tekniska media avråder man att barn utsätts för ifrån inom Waldorfpedagogiken.

 

Målet med Waldorfpedagogiken
Själva målet med waldorfpedagogiken är att lägga grunden för eleverna att som vuxna i frihet välja och följa sin individuella väg genom livet. Så långt som det är möjligt.

 

Dygnsrytm
Ett dagsschema utgår från människans naturliga dygnsrytm och man lägger stor vikt på årstidsväxlingar, vilket kan förstås utifrån det att Rudolf Steiner även utvecklade det biodynamiska jordbruket.

 

Hur utbildar man sig för att bli Waldorflärare?
Under åren 2002–2008 utbildades Waldorflärare i Stockholm. Det var ett samarbete mellan Lärarhögskolan i Stockholm och Rudolf Steinerhögskolan. Då utbildningen vid Lärarhögskolan överfördes till Stockholms universitet beslöt dess naturvetenskapliga fakultetsnämnd att avveckla samarbetet med Rudolf Steinerhögskolan eftersom Waldorf-lärarutbildningen inte ansågs vila på vetenskaplig grund. En överprövning av beslutet har skett av regeringen. Framöver kommer 10 miljoner kronor årligen at avsättas till utbildning av Waldorflärare.

Waldorfpedagogiken 1

Taggar: